Høringssvar

2019 - Ulighed i den lindrende behandling

2018 - Udkast til høringssvar børn unge palliation

2017 - Høringssvar fra hospicelederforeningen forløbsprogram for rehabilitering og palliation til kræftpatienter

2017 - Høringssvar vedrørende øget selvbestemmelse til patienter i forhold til fravalg af behandling


Ulighed i den lindrende behandling

- Hospice som videns centre for palliation.

Vi har i valgkampen hørt politikere tale om, at man bør gøre hospicer til videns centre, for at fremme den lindrende indsats i Danmark og sikre at ingen patienter dør på venteliste.
Hospicelederforeningen i Danmark ser mange muligheder for, at landets hospicer kan indgå i mange flere funktioner med det formål, at den lindrende indsats når frem til flere patienter.

Fremtiden med stigende levealder længere overlevelse for mennesker med kroniske sygdomme kommer til at kræve endnu mere fokus på den lindrende behandling. Mange livstruede syge patienter behandles ofte for længe med udsigtsløse tiltag, fordi det er svært at stoppe en behandling. I mange situationer vil den lindrende behandling give patienten mere livskvalitet og bedre symptomlindring.

Vi ved, at der er stor ULIGHED i den lindrende behandling. De fleste patienter på hospice har en kræftdiagnose, men mange andre kroniske patientgrupper med sygdomme relateret til lunger, hjerte eller nerve/muskelsystemet kan også have brug for støtte fra hospice i de sidste levemåneder.

Der er behov for støtte og tryghed for familien, som ikke altid bliver hjulpet tilstrækkeligt omkring plejen og smertelindringen af den syge.

Der er behov for at gøre organiseringen af den lindrende indsats mere enkel og tydelig, det er vigtigt at hjælpe familien inden tingene ”kører af sporet” og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på hospital.

Der vil være behov for flere hospicesenge, men også ambulante tilbud fra hospice med fleksible løsninger 24/7, der støtter det sundhedspersonale i hjemmet og på plejecentre, der har den tætte kontakt til patienten og familien. Med den rigtige support er der meget, der er muligt.

Hospicerne i Danmark ligger geografisk godt fordelt til at kunne være kompetence/kraftcentre for den lindrende behandling i deres lokalområde. Som veldrevne selvejende institutioner er de naturlige brobyggere mellem region og kommune omkring den specialiserede lindrende behandling.

Landets hospicer er klar til at blive mere inddraget i sundhedsplanlægningen og påtage sig et ansvar for den nødvendige udvikling af de palliative tilbud til borgerne – med det formå at sikre palliation for alle der har behov.

Med venlig hilsen

Birte Markfoged
Formand for Hospicelederforeningen