Udviklingsmuligheder på hospice

Hospice er som en specialiseret palliativ enhed forpligtet til at arbejde med kompetenceudvikling, uddannelse og forskning. Der er en forventning til, at den nyeste viden indenfor palliation hurtigt integreres i pleje- og behandlingsområdet på hospice. 

Det betyder i den daglige praksis rådgivning og videndeling tæt ved sygesengen, temaundervisning, supervision, vejledning, refleksionsfora og kommunikationstræning og på den måde sikre en høj faglig kvalitet i den palliative indsats. Det enkelte hospice planlægger selv prioritering af undervisning og hvordan kompetenceudvikling skal finde sted. Hele tiden med det formål at de nødvendige kompetencer er til stede hos den enkelte medarbejder.  

Uddannelse indenfor palliation varetages af professionshøjskoler, universiteter, private uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber og/ eller fagrelevante steder i Norden. Det enkelte hospice beslutter selv, hvilke uddannelser med-arbejderne skal tage. 

Hospicerne er godkendte som uddannelsessted for sygeplejestuderende. Siden 2018 har det været muligt at blive fagområdegodkendt  som sygeplejerske på det specialiserede palliative niveau og hospicerne arbejder løbende med at få sygeplejersker godkendte.  De fire hospicer i Region H er desuden godkendte som uddannelsessted til fagområdespecialist i palliativ medicin.  

Alle hospicer arrangerer på forskellig vis ekstern undervisning: på sygehusafdelinger, plejecentre, i kommuner, på uddannelsesinstitutioner, i foreninger eller lignende eller udbyder selvstændige kurser inden temaer indenfor palliativ indsats.    

Hospicerne varetager lokale kvalitetsudviklingsprojekter, fx navigatorprojekt, pårørendeprojekt, børn/skole/familie projekter, projekter knyttet til DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats) og deltager i regionale og nationale kvalitetsudviklingsprojekter, med udvikling af kliniske retningslinjer og organisatoriske arbejdsgange. Hospicer deltager alle i forskellige faglige fora, faglige selskaber, netværk mm. 

Som små enheder er det vigtigt at have tæt samarbejde med universiteter, forskningsenheder og videnscentre. Der pågår forskellige projekter i form af Phd projekter, Post.Doc. Projekter i samarbejde med universiteterne, eller i deltagelse i projekter udbudt af palliative forskningsenheder og REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. 

Hospicelederforeningen har i samarbejde REHPA taget initiativ til et nationalt projekt: ”Hospicer i Danmark - palliativ praksis” , med det formål at få beskrevet den palliative praksis og tilgang, der gør sig gældende på danske hospicer og hvordan hospiceinstitutionen fremadrettet kan bidrage til den samlede palliative indsats i Danmark. 

Se aktuelle uddannelsestilbud, kvalitets/forskningsprojekter på hospicernes egne hjemmesider 

Henvendelse til det enkelte hospice om fælles udviklings/forskningsprojekter er altid mulig